2016 Yönetim Bilimleri Sempozyumu Programı

8 Aralık 2016 Perşembe

08:00-09:00

Kayıt

Salon

09:00-09:30

Açılış

         Açılış Töreni: Ziya Kürküt

         TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal

         İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Lütfihak ALPKAN

         TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A.Arif Ergin

         İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca

Mustafa Kemal

Amfisi

09:30-10:00

Keynote

         Prof. Dr. Ömer Dinçer, 60. ve 61. Hükümet Bakanı

10:00-10:15

Kahve Arası

10:15-10:30

Duayen Konuşmacı 

         Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu

Mustafa Kemal

Amfisi

10:30-12:00

I. Panel

Kamu Sektöründe Yönetim Bilimleri Uygulamaları

Oturum Başkanı:

         Sn. Ali Rıza Alaboyun, Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 63. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Panelistler: 

         Prof. Dr.Murat Yülek,İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBİTAK Bilim Yönetim Kurulu Üyesi

         Doç. Dr. Ömer Bolat, MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı

         Sn. Çağatay Telli, Kalkınma Bakanlığı

12:00-13:30

Yemek Arası

Yemekhane

13:30-15:00

I.    Oturum

I-A. Kamu Yönetimi (Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Fatma Küskü Akdoğan)

1.        S Haraç  6360 Sayılı Kanun Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri

2.        KU Bilgin ,S Özgüzel ve SM de Rooij  Hollanda ve Türkiye’de Memurların Haklarının Örgütsel İletişim ve Performansa Etkisi

3.        P Çağlayan, M Tireli  Türkiye’deki Sosyal Konut Politikalarının Tarihsel Analizi Işığında Farklı Konut Politikalarının İncelenmesi: “Sosyal Kiralama” Yöntemi

F137

   I-B. Ulaşım ve Lojistik I (Oturum Başkanı:  Dr. Harun Güzeldere)

1.        İ Önden, N Doğan, F Eldemir  Hızlı Otobüs Taşımacılığı için İstasyon Lokasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar

2.        M Samasti, F Eldemir  Trafik Planlama Politikalarının Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Açısından Değerlendirmesi

3.        F Canıtez  Toplu Ulaşım İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Tekniklerinin Uygulanması

F133

I-C. Bilgi Yönetimi (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alp Üstündağ)

1.        F Metin   Postmodernizmle Birlikte Bilgi Toplumunun Kamu Hizmetlerinden Beklentileri

2.        G Mert   Bilgi Paylaşımı Ortamında Sosyal Sermayenin Firma Performansına Etkisi

3.        S Durukan, Ç Uluyol  Bulutta Veri Güvenliği Standardizasyonu

F134

15:00-15:30

Kahve Arası

15:30-17:00

II.   Oturum

II-A. Kamuda Sosyal Politikalar  (Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Mehmet Erçek)

1.      İ Yıldırım  Türkiye’de Yaşlı Bakım Kooperatifleri Modelinin İncelenmesi

2.      N Serinikli Türkiye’de Kadın Kooperatifleri

3.      P Çağlayan, M Tireli  Sosyal Hizmet Alanında Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Yerelleşmesi Hakkında Türkiye ve Avrupa Birliği Deneyimleri

F137

  II-B. Ulaşım ve Lojistik II (Oturum Başkanı:  Dr. İsmail Önden)

1.      B Bektaş  AHP Yöntemi ile Karayolu Toplu Ulaşımında Hizmet Kalite Kriterlerinin Ağırlıklandırılması: Karayolu Toplu Ulaşımı İstanbul Uygulaması

2.      İ Özkocacık, M Samastı  Lojistik Hizmetlerdeki Randevulu Teslimat Uygulamasının Performans Kriterleri ve Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirmesi

3.      F Canıtez, M Deveci, N Çetin Demirel Toplu Ulaşım İşletmelerinde Performans İyileştirme Aracı Olarak Kıyaslama (Benchmarkıng) Yaklaşımı: IBBG Örneği

F133

  II-C. Karar Verme (Oturum Başkanı:  Y. Doç. Dr. Umut Asan)

1.      U Asan, Ç Taşkın, Ç Kadaifçi  Bulanık Bilişsel Haritalar ile Dinamik Ürün Konumlandırma

2.      S Dokuzlu, B Ürüm, CB Demir  AHP Yardımıyla Doğu Anadolu Bölgesi Yöresel Ürünlerinin Ticarileştirme Potansiyellerinin Belirlenmesi

3.      BD Tülek, G Büyüközkan  Elmas Modeli Temelli AHP Yaklaşımı ile Zeytinyağı Sektörü Rekabetçilik Stratejilerinin Değerlendirilmesi

F134

9 Aralık 2016 Cuma

09:15-09:30

Duayen

Konuşmacı

         Prof. Dr. İlhami Karayalçın

Mustafa Kemal

Amfisi

09:30-11:00

II. Panel

 

 

Özel Sektörde Yönetim Bilimleri Uygulamaları

Oturum Başkanı:

         Doç. Dr. Deniz Tunçalp, ITÜ İşletme Fakültesi

Panelistler:

         Sn. Özgür Tort, Migros CEO

         Sn. Evrim Hizaler, Adel Kalem CEO

         Dr. Nusret Yurter, Taze & Kuru Inc. CEO

11:00-11:30

Kahve Arası

11:30-13:00

 

 

III. Oturum

III-A. Stratejik Yönetim (Oturum Başkanı:  Yrd. Doç. Dr. Gaye Karaçay Aydın)

1.      S Haraç  Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci: Çorlu Belediyesi Stratejik Planları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

2.      O Koralay,  Ö Yalçınkaya  Eğitim Sektöründe Stratejik Planlama ve Bir Özel Okulda Uygulanması

3.      G Pado  Ürün Farklılaştırma Stratejisi

4.      N Şahan, B Çarıkçı  Kamu Kurumlarının Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi ile Evriminin İncelenmesi

F133

 

III-B. Üretim Yönetimi (Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Emre Çevikcan)

1.      HK Tinç  Küçük Girişimci Bir Perakende Elektrik Satış Firmasının Elektrik Tedarik Yönetiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Modellenmesi

2.      S Karadayı Usta, Ş Serdar Asan  Turizm Tedarik Zinciri Yönetiminde Kamçı Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Yaklaşımlar

3.      B Atak Bülbül  M. Hekimoğlu  Bir Gıda Perakendecisinde Dinamik Talep Tahmin ve Veriye Dayalı Akıllı Stok Yönetim Metodu

F134

13:00-14:30

Yemek Arası

İTÜ Yemekhane

14:30-16:00

IV.  Oturum

IV-A. Yönetim Yaklaşımları (Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Sezi Çevik Onar)

1.      G Pado  St. Gallen Yönetim Modeli

2.      S Zengin  Yönetişim Düzleminde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) İncelemesi

3.      Z Gülesin,  Y Gürol   Proje Yönetiminde Paradigma Değişimi: Katı Yönetim Yaklaşımından Yumuşak Yönetim Yaklaşımına Geçiş

4.      E Doğan  Uluslararası Göç ve Kültür Karşılaşmaları Bağlamında İşletme Yönetiminde Etkin Kültürlerarası İletişim Stratejileri

F137

  IV-B. İnsan Kaynakları Yönetimi (Oturum Başkanı:  Y. Doç. Dr. Cemil Ceylan)

1.     T Taşkın  F Uluğ  Öğretmenlerin İçsel Liderlik Algı Düzeylerinin Mesleki Performanslarına Etkisi

2.     F Kara  Aile Hekimliği Modelinde Sağlık Çalışanlarının Niteliksel ve Niceliksel İncelenmesi

3.     YY İbrahimzade, B Cerit  Algılanan Örgütsel Adaletin, Güven ile Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Hizmet Sektöründe bir Uygulaması

4.     M Şentürk, F Kaya  Hastanelerin Performans Uygulamalarında Çalışanların Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

F133

IV-C. Kalite & Performans Yönetimi (Oturum Başkanı: Dr. Bülent Çerit)

1.      Z Ağyar, MŞ Ucarı  Yerel Birimler Arası Performans Sisteminin Kurumsal Stratejik Amaç ve Hedeflere Etkisi: TÜİK Örneği

2.     A Çelik, ÖF Bilbay  Kamu Sektöründe Stratejik Performans Yönetimi

3.     GK Esen  TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ve Enerji Verimliliği Üzerindeki Sistematik Etkisi

4.     M Çetin, M Kaya Çolhan, S Kaplan Yalçınkaya   Bir Sağlık Kurumunda Balanced Scorecard Uygulaması

F134